انتخاب شهر دسته بندی جستجو

فروشنده باتجربه

تاریخ : 1400/06/18

کارشناسی

تمام وقت

زن

5 تا 10 میلیون تومان

دارد

حقوق ثابت 5میلیون تومان بیمه پاداش پورسانت ماهانه بین یک تا پنچ میلیون بستگی به توانایی شما

لیست شهرها