انتخاب شهر دسته بندی جستجو

به چند فروشنده خانم با تجربه در فروشندگی نیازمندیم

تاریخ : 1400/07/06

دیپلم

تمام وقت

زن

5 تا 10 میلیون تومان

دارد

به چند خانم فروشنده با تجربه ،در کار فروش سرویس خواب کودک و نوجوان نیازمندیم معیارهای فروشنده باتجربه و مسلط به فروشندگی با انرژی و مسولیت پذیر سن بین ۲۵ تا۳۵ ترجیحا منزل نزدیک محل کار فن بیان خوب و با انضباط

لیست شهرها