انتخاب شهر دسته بندی جستجو

مشاوره وام و تسهيلات بانكى

تاریخ : 1399/12/23

مشاوره جهت دريافت وام با سند مسكونى تهران و حومه تهران از صد ميليون تا يك ميليارد تومان به صورت اقساطى و مضاربه با سود بانك ١٨٪؜ در مدت زمان ٢٠ روز كارى تسويه حق الزحمه انجام مراحل بعد از اتمام كار تلفن املاك ٠٢١٥٥٥٣١٦٢٨ تلفن دفتر ٠٢١٦٦٨٤٣٦٧٩ توجه كنيد ما نه رابط داريم نه رشوه به كسى ميديم براى انجام كارتون فقط بابت انجام مراحل ادارى كارتون. حق الزحمه دريافت ميكنيم توافقى