انتخاب شهر دسته بندی جستجو

خیاط و مزدی دوز نیازمندم

تاریخ : 1400/07/16

مزدی دوز و بیرون بر مانتو و پالتو و کاپشن نیازمندم خیاط راسته دوز برای پالتو و کاپشن ک مانتو نیازمندم زیگزال زن و اتو کار و دکمه دوز و وسط کار نیازمندم خانم و اقا ار د محیط جداگانه پرداخت نقد و کار دائم در طول سال

لیست شهرها