انتخاب شهر دسته بندی جستجو

منشی خانم دفتر فروش خودرو

تاریخ : 1400/05/31

دیپلم

تمام وقت

زن

1 تا 2.5 میلیون تومان

ندارد

ساعت کاری ۹الی۱۷ بدون بیمه حقوق ۲میلیون تلفن جواب دادن و کار با تلگرام مصاحبه بصورت حضوری انجام میگردد

لیست شهرها