انتخاب شهر دسته بندی جستجو

جوشکاری سیارخرده کاری وپروژه

تاریخ : 1400/02/10


باسلام .همه نوع جوشکاری خرده کاری.وکارپروژه ای وپیمانکاری.دروپنجره .تیرچه بلوک سقف شیروانی.نرده حفاظ شاخ گوزنی .زیرکولری.جاقفلی درانباری پل ماشین روآهن کشی .شاسی وهرنوع آهنگری وجوشکاری شبانه روزی بااکیپ مجرب ومتعددرخدمتیم