انتخاب شهر دسته بندی جستجو

استخدام پيك موتوري

تاریخ : 1400/02/13

دیپلم

تمام وقت

مرد

توافقی

ندارد

به تعدادي موتور سوار جهت حمل غذا در رستوران با مدارك (گواهينامه وبيمه موتور)با حقوق حد اقل ٧ ميليون تومان نيازمنديم