همه ایران دسته بندی جستجو

سوله شهرک صنعتی یزد

تاریخ : 1403/03/11

5048

صنعتی

32700000000

عرصه به شرط سند شش دانگ و قابل انتقال: ٥٠٤٧/٥ متر مربع سالن توليد و انبار: ١٩٥٠ مترمربع اتاق هاي مجاور سالن(كارگري و تعميرگاه): ٢٣٥ متر مربع اداري: ٦٤ متر مربع نگهباني: ٨ متر مربع اتاق برق: ٥ متر مربع حياط سازي شامل حصار و كف سازي آدرس: شهرک صنعتی یزد_اولین خیابان سمت چپلیست شهرها


همه ایران دسته بندی جستجو

آگهی ها

ثبت آگهی

حساب من