انتخاب شهر دسته بندی جستجو

اشپز وکباب پز کباب ذغالی

تاریخ : 1400/06/19

زیر دیپلم

تمام وقت

مرد

توافقی

ندارد

به یک نفر آشپز ماهر کباب ذغالی ماهر به پخت انواع کباب های ایرانی جهت کار در دستورات در شهرک غرب نیازمندیم

لیست شهرها