انتخاب شهر دسته بندی جستجو

حمل نخاله و تهیه مصالح ساختمانی با نیسان کمپرسی

تاریخ : 1400/02/11

حمل نخاله با کارگر یا بدون کارگربا نیسان کمپرسی و تهیه و توزیع مصالح ساختمانی اعم از گچ سیمان ماسه و غیره....