انتخاب شهر دسته بندی جستجو

خدمتکار منزل هستم

تاریخ : 1400/01/19

خرید نظافت شستشو رانندگی کاملا مطیع و حرف گوش کن هستم. هر دستوری داده بشه اطاعت میکنم. قابل اعتماد و راز دار هستم. پسری آروم و مودب و مجرد هستم. ۳۰ سالم هست