انتخاب شهر دسته بندی جستجو

پیمانکاری و مدیریت پیمان

تاریخ : 1400/02/12

انجام کلیه امور ساختمان در قالب قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پیمان، توسط تیمی مجرب و کارآزموده با مدیریت مهندس یگانه