انتخاب شهر دسته بندی جستجو

جویای کار ایمنی

تاریخ : 1400/06/29

کارشناس HSE با ده سال سابقه کار و گذراندن 1500 ساعت دوره های ایمنی و بهداشت از وزارت کار ، آماده به همکاری با شرکت ها و کارخانجات معتبر بصورت دائم در تهران با حقوق و مزایای خوب می باشم

لیست شهرها