انتخاب شهر دسته بندی جستجو

تولیدی پوشاک

تاریخ : 1400/02/10

چند خانم خیاط با تجربه جهت کار در تولیدی تریکو بچهگانه نیازمندیم ( سردوز کار و راسته دوز ) منطقه الماس شرق با سرویس از محدوده گلشهر و طبرسی و هدایت و رسالت )