انتخاب شهر دسته بندی جستجو

واحد توليدي ظروف چوبي اشپزخانه

تاریخ : 1400/09/11

زیر دیپلم

تمام وقت

زن

2.5 تا 3.5 میلیون تومان

ندارد

به تعدادي همكار خانوم جهت كار در يك كارگاه توليد ظروف چوبي براي پرداخت وبسته بندي نيازمنديم ترجيحا حوالي صالح اباد غربي شهرك رسالت

لیست شهرها